O biblioteci

 

Biblioteka za slepe “mr Omer Marinkov”

O knjižnom fondu

 

Knjižni fond naše biblioteke sadrži knjige na Brajevom pismu, zvučne knjige u kasetnoj tehnici i zvučne knjige na kompakt diskovima, ukupno preko 16000 bibliotečkih jedinica. Knjige su iz različitih oblasti: lepe književnosti, književnosti za decu, filozofije, psihologije, esejistike, istorije, biografije i drugih oblasti nauke i popularne nauke. Pored ovog raznovrsnog i značajnog knjižnog fonda  na srpskom jeziku biblioteka poseduje i zvučne knjige na mađarskom jeziku. Pojedinačni naslovi su rađeni  u 2-5 primeraka u različitim tehnikama.

Pored ovog knjižnog fonda biblioteka priprema, nabavlja,  čuva i umnožava prema pojedinačnim zahteva učenika i studenata oštećenog vida udžbenike i stručnu literaturu. Za te namene do sada smo prinovili oko 200 naslova udžbenika u zvučnoj tehnici i na Brajevom pismu za OŠ, srednju školu i fakultete. 

Biblioteka je osnovana 1979. godine i do danas posluje kao delatnost pokrajinske organizacije Saveza slepih Vojvodine.

Biblioteka poseduje sopstveni studio za snimanje zvučnih knjiga od 1987. godine. u kome čitaju knjige honorarni saradnici – čitači . Od 2002. godine matrice snimljenih knjiga se čuvaju na kompakt diskovima.

 

Štampanje  na Brajevom pismu radimo samostalno od 2001. godine, od kada posedujemo jedan brajevi štampač. 2006 godine nabavljamo još 3 brajeva štampača čime su stvoreni uslovi za redovno izlaženje časopisa i literature i drugih štampanih materijala na Brajevom pismu. Svaka knjiga ili štampani materijal u elektronskom obliku koju nam neko od izdavača ili privatnih lica može pozajmiti ili pokloniti je dobrodošla kako bi smo je mogli odštampati na Brajevom pismu za potrebe naših slepih članova.


 

 

O učlanjenju i načinu korišćenja knjižnog fonda

 

~Ko sve može biti korisnik Biblioteke~

 

Uslugama Biblioteke mogu se koristiti slepe osobe u zemlji i inostranstvu kao i svi oni koji imaju teškoća u čitanju standardne štampe zbog oštećenja vida ili iz nekog drugog razloga (teško pokretne, nepokretne osobe, osobe koje imaju disleksiju, disgrafiju i sl.).

Učlanjenje se može obaviti preko udruženja slepih ili individualno kao član udruženja uz potvrdu članstva.

Učlanjenje u Biblioteku se može izvršiti lično dolaskom u biblioteku pismeno, telefonom i elektronskom poštom, sa osnovnim podacima o slepom ili slabovidom članu: Ime i prezime, adresa, telefon, zanimanje kao i u kojim tehnikama član želi da dobija knjige.

Pri učlanjenju ostalih koji imaju teškoća sa čitanjem standardnog štampe potrebno je dostaviti i kopiju doktorske dijagnoze iz koje su  vidljive teškoće u čitanju standardne štampe.

 Godišnja članarina iznosi 600 dinara ili za članove iz inostranstva 1200 dinara /10 eura/. Popunjenu poštansku uplatnicu za uplatu članarine šaljemo  korisnicima uz pošiljku sa knjigama.

Učenici i studenti oslobođeni su plaćanja članarine.

Kataloge i dopune kataloga zvučnih i Brajevih knjiga dostavljamo putem elektronske pošte, mogu se pretraživati, preuzimati i naručivati na sajtu. Spiskove odabranih knjiga za slušanje ili čitanje korisnici mogu dostavljati uz pošiljke i mailom.

Knjige se posuđuju poštom, šalju se bez naplate poštarine.

Korisnici iz Novog Sada mogu doći po knjige u biblioteku ili ih mogu naručiti radi dostave na kućnu adresu jednom nedeljno telefonskim pozivom na broj 6612 198. Dostava se vrši četvrtkom. Najviše se mogu posuditi 5 naslova u jednoj pošiljci, a 7 naslova tokom leta. Rok za vraćanje knjiga je 30 dana a za stručne knjige 60 dana ili po dogovoru.

Pitanja, primedbe i predloge korisnici mogu dostavlajti putem kontakt e-maila a mi ćemo se truditi da odgovorimo i shodno mogućnosti izađemo u susret.

 

 

     Organizacija rada

 

1.     Biblioteka

2.     Studio za snimanje zvučnih knjiga i kopirnica

3.     Brajeva štamparija

 

1.     U Biblioteci se obavljaju sledeći poslovi:

  • rad sa korisnicima
  • stručni poslovi knjiženja
  • tehnička obrada i zaštita knjižne građe
  • kompjuterizacija knjižnog poslovanja

 

 

2.     U studiju za snimanje zvučnih knjiga sa kopirnicom

  • snimanje i umnožavanje zvučnih knjiga i časopisa
  • digitalizacija svih analognih audio snimaka zvučnih knjiga

 

 

3.     U Brajevoj štampariji

  • prevođenje štampanih tekstova na Brajevu notaciju
  • štampanje na Brajevom pismu knjiga i časopisa
  • korigovanje i umnožavanje tekstova
  • uvezivanje časopisa

 

 

 

Informativna delatnost - izdavanje časopisa**

 

I  Zvučna izdanja:

Odjek (mesečnik)

Dečiji odjek (mesečnik)

Visszhong - na mađarskom jeziku (mesečnik)

Svet žene (mesečnik)

 

II  Brajevo izdanje

Vidici (mesečnik)

 

**Svi časopisi su besplatni i šalju se bespovratno.

 

 

OTVORENI PROJEKTI  -  IZDAVANJE KNJIGA I ČASOPISA ZA SLEPE

 

         Programi usmereni na unapređenje kulturnog , obrazovnog i informativnog zadovoljavanja potreba slepih i slabovidih građana su stalni otvoreni projekti kojima je potrebna dodatna finansijska podrška donatora, sponzora. Svaki oblik donatorstva u ovoj oblasti obogaćuje realizaciju gore pomenutih programa koje mi uspevamo da ostvarimo u najneophodnijem obimu ali je razlika između potreba i želja naših korisnika i naših postojećih mogućnosti, velika.

        Osobe sa vizuelnim smetnjama nisu u mogućnosti da same čitaju dnevnu i periodičnu štampu, beletristiku i druge publikacije. Takođe samo delimično mogu da prate TV, film, pa čak i pozorište. Slepa osoba je uskraćena u odnosu na ljude koji vide, jer se čulom vida percipira više od 90% stvarnosti koja nas okružuje. Nemogućnost praćenja dosta sadržaja koje nude vizuelni mediji, smanjena mogućnost samostalnog kretanja i sticanja iskustava o svetu koji nas okružuje, upućuje naše članove da puno čitaju. Iz tog razloga knjiga zauzima značajno mesto kako kao sredstvo razonode i opuštanja, tako i proširivanja saznajnih i iskustvenih granica. Sama potreba za čitanjem putem Brajevih ili zvučnih kjniga kod slepih i slabovidih ljudi  višestruko je izraženija u proseku nego kod ostalog stanovništva. Populacija dece i mladih koji se školuju je u izrazito neravnopravnom položaju zbog nedostatka prilagođene udžbeničke i druge školeske i stručne literature.

               U cilju poboljšanja pristupačnosti kulturnih dobara i informacija  Savezu je imperativni zadatak da stvara optimalne uslove u oblasti proizvodnje dostupnih  knjiga i časopisa za slepu decu i odrasle štampanjem na Brajevom pismu i digitalnim snimanjem audio knjiga, kako bi u što je moguće većoj meri izašli u susret kulturnim i obrazovnim potrebama i informisanju  naših čalanova .

Izdavačka delatnost za slepe i slabovide i unapređenje iste zahteva značajna finansijska sredstva, tehničku opremeljenost, potrošni materijal, zaposlenost neophodnog broja radnika.