На основу чл. 12 и 22 и члана 78 Закона о удружењима /Службени гласник РС бр.51/ Скупштина Савеза слепих Војводине на седници одржаној 8.04.2010.год донела је

 

                                                                                                                 

 

СТАТУТ САВЕЗА СЛЕПИХ  ВОЈВОДИНЕ

 

 

1 ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

 

                                                                      Члан 1

 

Савез слепих Војводине /у даљем тексту Савез / је самостална, добровољна, инвалидска, хуманитарна, демократска , нестраначка и непрофитна  организација у коју се удружују међуопштинска ,општинска и градска  удружења слепих са територије Аутономне покрајине Војводине /у даљем тексту чланице, удружења /ради остварења и унапређења заједничких циљева и интереса ,на начин утврђен овим статутом.

 

 

                                                                    Члан 2

 

Савез је удружен у Савез слепих Србије .

Слепа и слабовида лица , чланови  удружења  истовремено су и чланови Савеза,  а преко њега и чланови Савеза слепих Србије .

Савез представља слепа и слабовида лица  у Аутономној Покрајини Војводини .

Остварујући циљеве и задатке утврђене овим Статутом Савез делује  у јавном интересу.

 .

                                                                     Члан 3

 

Назив Савеза је: „Савез слепих Војводине “.

Седиште Савеза је у Новом Саду , улица Светозара Милетића 28

 

                                                                    Члан 4

 

Савез је правно лице.

Савез  представља председник Савеза

Савез заступа секретар Савеза .

Савез  се уписује у Регистар удружења

 

                                                                    Члан 5

 

Савез има печат и штамбиљ.

Печат Савеза је округлог облика. Унутар печата је кружни натпис на српском језику, исписан ћириличним писмом   „Савез слепих Војводине – Нови Сад “. У средини печата је амблем.

Штамбиљ  Савеза је правоугаоног облика и садржи текст: Савез слепих Војводине , Нови Сад  бр. ...........  датум .............., исписан ћириличним писмом.

Управни одбор  утврђује величину садржину  и број  печата и штамбиља .

 

                                                                     Члан 6

 

 Амблем Савеза је круг, унутар кога је отворена књига са  рукама на књизи, што симболизује читање брајевог писма. Из отворене књиге излази буктиња, чији пламенови прелазе линију круга.

 

                                                                     Члан 7

 

Рад савеза је јаван.

Остварење јавности рада уређује се овим Статутом и другим општим актима

 

                                                                    Члан 8

 

Савез сарађује са државним органима, другим органима и организацијама на Покрајинском   нивоу  водећи рачуна о прокламованим начелима из овог Статута и Статута Савеза слепих Србије.

Чланице  Савеза   делују самостално на територији  за коју су основане  у оквиру циљева и задатака   утврђених овим Статутом и Статутом Савеза слепих Србије .

Савез се може удруживати     и у међународне организције поштујући начела из овог Статута и статута Савеза слепих Србије

 .

2  ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ САВЕЗА

 

                                                         Члан 9

 

Основни циљеви Савеза и области  њиховог остваривања  су:

          - отклањање свих облика дискриминације и других негативних последица слепоће и слабовидости

-          заштита и унапређивање социјално- економског положаја и социјалне сигурности слепих

-          стварање услова за радно ангажовање и за што хуманије и потпуније услове живота слепих и њихових једнаких права као грађана и пунијег учешћа у друштву

-          унапређивање и примена савремених метода у систему образовања, професионалне оријентације и рехабилитације и запошљавања слепих и обезбеђивање одговарајућих помагала

-          обезбеђивање потпуне информисаности слепих кроз развој самосталне информативне ,издавачке и библиотечке делатности .

-          предузимање мера и активности на разбијању предрасуда о слепим особама који владају у видећој популацији

-          очување  и  популаризација  Брајевог  писма  као равноправног  са осталим

-          стварање друштвених услова за садржајнији живот слепих

-          успостављање сарадње са организацијма слепих других држава и међународних организација

-          координација и усклађивање активности  организација  Савеза.

-          спровођење  мера и акција усмерених на побољшању квалитета живота слепих и борба  против дискриминације  у свим областима  живота .

Прокламовани циљеви остварују се у области социјалне заштите ,запошљавања,информисања ,културе и спорта.

 

                                                              Члан 10

 

Задаци Савеза и начин њиховог остваривања:

-          праћење материјалног и друштвеног положаја слепих, покретање иницијатива и давање предлога надлежним државним органима Савезу слепих Србије  и другим органима и организацијама за решавање тих питања

-          праћење и разматрање питања остваривања здравствене заштите слепих и предлагање мера за оспособљавање и запошљавање

-          подстицање превентивног лечења слепоће

-          покретање иницијативеа за развој служби за подршку слепима

-          усклађивање и координирање рада органиозација слепих на откривању након категоризације надлежног органа и офтамолога ,евиденцији и учлањавању слепих и на усвајање правилних ставова према слепим лицима као и јачања самосвести слепих на развијању њихове личности, самопоштовања и осећања одговорности

-          разматрање предлога закона и других прописа којима се уређују питања од интереса за слепа лица и давање предлога и мишљења надлежним органима и савезу слепих Србије  и покретање иницијатива за измене постојећих закона

-          разматрање и покретање иницијативе за унапређивање научног, културног стваралаштва слепих и њиховог учешћа у културном животу

-          подстицање и организовање регионалних  спортских, шаховских   и рекреативних  активности

-          организовање информативне, издавачке и библиотечке делатности

-          организовање симпозијума, конференција и саветовања за разматрање проблема живота и укључћивања слепих у друштвени живот

-          успостављање сарадње са иностраним и међународним организацијама слепих и утврђивање платформе за сарадњу са тим организацијама коју остварује организација слепих

-          оснивање организација за обављање привредне и друштвене делатности и подстицања приватне иницијативе, када је та делатност од интереса за слепа лица у Покрајини

-          предузима мере заједно са  чланицама савеза да се у органима локалне самоуправе побољша  њихов положај             

-          преузимање и других мера и радњи у договору са чланицама  Савеза

 

                                                            Члан 11

 

 Цилеве и задатке утврђене овим Статутом, Савез остварује самостално, преко својих чланица  или у сарадњи са другим инвалидским удружењима .

Ради остваривања заједничких задатака Савез доноси годишњи програм  рада.

 

                                                               Члан 12

 

Савез ће непосредно обављати делатност и то:

22110 – издавање књига, брошура и других публикација на Брајевом Писму и у звучној техници.

 

 

                                                                Члан 13

 

Савез може самостално или са другим организацијама да оснива привредна друштва  за професионално оспособљавање и запошљавање слепих лица , клубове или фондове .

Савез може оснивати и привредна друштва  за обављање привредне и друге делатности као и  издавачке, информативне и библиотечке делатности за потребе свог чланства.

 

                                                               Члан 14

 

Савез врши јавна овлашћења када су му она Законом или другим прописом поверена.

 

 

3  ПРАВА И ДУЖНОСТИ   ЧЛАНИЦА  САВЕЗА

   

                                                             Члан 15

Удружење које жели пријем у Савез мора испуњавати следеће услове:

 

-П.риложити доказ да су оснивачи слепа и слабовида лица у складу са критеријумима из овог Статута

-Приложити Решење  о регистрацији

-Приложити.Статут усклађен са статутом Савеза

-Приложити доказ о најмање 50 чланова са уредним картонима

-Приложити доказ да је локална самоуправа обезбедила пословни простор и новчана средства потребна за редован рад .

-Мишљење постојеће чланице Савеза на чијој се територији формира ново удружење .

 

 

                                                             Члан 16

 

Удруживање   у Савез врши се на основу поднетог  писменог захтева Управном одбору Савеза

Одлуку о пријему удружења доноси Скупштина Савеза на предлог Управног одбора .

Одлука о пријему је валидна  када се о пријему позитивно изјасне и Управни одбор и Скупштина.

У Савез може бити примљено само једно удружење  на истом подручју деловања  или са истим седиштем.

                                                        

 

                                                              Члан  17

 

Сва Удружења  у Савезу имају једнака  права и дужности и то да:

-          непосредно и преко својих представника учествују у утврђивању ставова и политике Савеза

-          својим активностима доприносе остваривању циљева и задатака утврђених овим Статутом

-          покрећу иницијативе за решавање одређених питања

-          доследно остварују програмска и организациона начела и одлука  Савеза

-          дају иницијативне предлоге за избор и опозив чланова  органа Савеза

-          да се придржавају рокова за доношење и спровођење програма и активности Савеза, а посебно да достављају годишње извештје о бројном стању чланства

-          подносе редовно  извештаје о коришћењу наменских средстава добијених посредством Савеза

-          преко својих представника информишу чланство о свом и раду Савеза

-          покрећу поступак у органима Савеза за утврђивање одговорности и

-          извршавају финансијске обавезе према Савезу ако се оне уведу.

 

                                               

 

                                                           Члан 18.

 

 Када  чланице  поднесу предлоге или иницијативе за разматрање појединих питања из делокруга Савеза, органи Савеза су дужни да иницијативе размотре и да подносиоца обавесте у року од  30 дана  о заузетим ставовима.

 

 

                                                           Члан 19

 

Чланови удружења и Савеза могу бити редовни, помажући и почасни.

Редовни чланови су они који прихватају Статут удружења, плаћају чланарину , који активно    учествују у остваривању задатака  , имају пребивалиште на његовом  подручју деловања и испуњавају критеријуме према деиницији слепоће и слабовидости

Помажући чланови могу бити правна и физичка лица  која својим повременим новчаним и материјалним прилозима и радом  доприносе остваривању циљева и задатака удружења. 

Почасни члан је оно лице које  својим радом и залагањем  даје значајан допринос остваривању хуманитарних циљева и задатака удружења.

Редован члан  који делује супротно Статуту или нарушава углед и уноси раздор у удружење или међуљудске односе,  или  не извршава своје  материјалне обавезе , може бити искључен. Одлуку о искључењу доноси Управни одбор удружења.

На одлуку о искључењу члан  има право  жалбе   Скупштини  .

Чланство престаје  слободно израженом вољом , прећутним напуштањем организације, пресељењем  са подручја  организације  и смрћу.

Садржину  и начин вођења  евиденције  чланства  уређује Савез .

 

 

                                                                Члан 20

 

Слепим лицем у смислу дефиниције слепоће утврђене статутом савеза слепих Србије , сматра се  лице које  на бољем оку  са корекцијом  има оштрину вида 0.05 или мању и лице са видним пољем сведеним на централни део мањи од 10 степени.

Слабовидим лицем у смислу Дефиниције слабовидости, сматра се лице које на бољем оку са корекцијом има оштрину вида мању од 0.3%.

 

 

 

                                                                 Члан 21.

 

Удружења  издају члановима  чланску карту, чији облик и садржину утврђује Управни одбор  Савеза.

 

 

 

 

                                                                Члан 22.

 

 

Својство чланице Савеза престаје:

-иступањем 

-искључењем

-престанком рада

Одлуку о иступању из Савеза чланица доставља Савезу у року од 30 дана од дана доношења са образложењем разлога за иступање. У том року председник Савеза ће организовати састанак са представницима чланице која иступа ради покушаја изналажења решења по спорном питању.

Ако чланица и после тога остане код своје одлуке органи Савеза ће, сагласно са овом Статуту, констатовати да је удружењу   престало чланство у Савезу .

 

                                                                Члан 23

 

Чланица  која не спроводи заједнички утврђене ставове одлуке и општа акта Савеза, која делује супротно овом Статуту или не извршава материјалне обавезе према Савезу, може бити искључена из Савеза.

Пре доношења одлуке о искључењу Савез је дужан да упозори чланицу  о постојању разлога за искључење.

 Скупштини Савеза  доноси коначну одлуку  о искључењу.

 

                                                                Члан 24

 

Ако чланица  престане са радом услед не испуњавања услова за њено постојање прописаних законом или ако јој се забрани рад, Управни одбор Савеза ће констатовати да је престало чланство у Савезу.

 

                                                                Члан 25

 

Даном престанка чланства   у Савезу   удружење  губи право на коришћење имовине, обележја и услуге Савеза.

 

 

 

4  ИНТЕРЕСНО УДРУЖИВАЊЕ

 

 

                                                             Члан 26

 

У оквиру Савеза могу се оснивати и деловати друштва, клубови и друге асоцијације без својства правног лица, ради решавања специфичних проблема и задовољавања посебних интереса. Одлуку о оснивању доноси Скупштина Савеза.

Организација чија је делатност од непосредног интереса за слепа лица могу бити примљена  за придруженог члана Савеза са правом учешћа у раду  Скупштине без права одлучивања.

 

 

                                                             Члан 27

 

У оквиру Савеза се могу оснивати секције и други облици унутрашњег организовања Савеза ради решавања специфичних проблема и задовољавања посебних интереса.

 

 

5  ОРГАНИ И РАДНА ТЕЛА САВЕЗА

 

                                                              Члан 28

 

Органи Савеза су:

  1. Скупштина
  2. Управни одбор
  3. Надзорни одбор
  4. Председник
  5. Секретар

Органи Савеза  у свом раду  заступају интересе Савеза и заједничке интересе  свих чланова Савеза .

 

СКУПШТИНА

 

                                                              Члан 29

 

Највиши орган Савеза је Скупштина коју чине представници  чланица удружених у Савез.

Скупштина:

-Доноси Статут Савеза и одлучује о његовим изменама и допунама

-Усваја  годишњи извештај о раду

-Разматра и усваја финансијски план и  извештај

-Оснива предузећа , установе, библиотеке , клубове и друга удружења са својством правног лица

-Доноси програм рада Савеза за четири године

-Одлучује о пријему и искључењу  удружења

-Одлучује о отуђењу непокретности у својини Савеза

-Разматра иницијативе и предлоге удружења  које су упућене Скупштини

-доноси одлуку о статусним променама

-Бира и смењује председника, подпредседника и  секретара

-Бира и смењује чланове Управног одбора и Надзорног одбора

-Образује радна тела скупштине и бира и смењује чланове радних тела

-Даје препоруке удружењима и Управном одбору  о битним питањима за уједначавња   рада Савеза и удружења

-Доноси  одлуке од заједничког интереса одређене овим Статутом или на предлог    Управног одбора.

 

САСТАВ СКУПШТИНЕ

 

                                                               Члан 30

 

Скупштину чине чланови изабрани у чланицама Савеза

Чланице  које имају до 100 редовних чланова бирају једног члана Скупштине,   које имају од 101 до 300 чланова два , од 301 до 600 чланова  три представника преко 600  чланова четири представника .

Чланове Скупштине Савеза бирају највиши органи удружења слепих.

 

.

                                                               Члан 31

 

Управни одбор на предлог Статутарне комисије доноси изборна документа и утврђује број чланова Скупштине из сваког удружења , применом критеријума утврђених у одредби члана 3о овог Статута

 

 

                                                              Члан 32

 

Изборе расписује Управни одбор Савеза најкасније два месеца пре истека мандата члановима Скупштине Савеза.

Управни одбор утврђује програм изборних радњи и рокове у којима ће се поједине радње  обавити на предлог Статутарне комисије.

 

                                                            Члан 33

 

Мандат члановима Скупштине  траје четири године, са могућношћу поновног избора .

Мандат престаје: подношењем оставке, престанком чланства организације  у Савезу, у случају немогућности обављања дужности члана због болести, дуже одсутности, смрти као и у другим случајевима.

На предлог удружења  у којем  је делегат изабран, Управни одбор Савеза утврђује да је мандат престао и доноси одлуку о расписивању допунских избора, о чему обавештава Скупштину на првој наредној седници.

 

                                                             Члан 34

 

Мандат чланова у Скупштини  престаје и опозивом од стране удружења које га је изабрало .

Иницијативу за опозив  члана Скупштине могу поднети Скупштина Савеза или Управни одбор.

У иницијативи за опозив морају се навести образложени разлози због којих се опозив предлаже.

На место опозваног члана бира се нови члан Скупштине.

Образложену Иницијативу за смену председника може поднети  1/3 чланова Скупштине и о њој се морају изјаснити сва удружења  пре доношења одлуке.

 

                                                               Члан 35.

 

Мандат члану Скупштине престаје:

        -даном престанка чланства у удружењу

-подношењем оставке- даном предаје писмене оставке

-немогућношћу обављања функције члана- када Управни одбор утврди ту чињеницу

-престанком чланства  удружења   у Савезу када управни одбор утврди ту чињеницу.

-променом удружења

 

РАД СКУПШТИНЕ

 

                                                          Члан 36

 

Скупштина се редовно састаје  једном  годишње.Ванредна седница Скупштине може се заказати на образложен предлог Управног одбора ,надзорног одбора односно на захтев једне трећине чланица..

Скупштину сазива Председник Савеза писаним обавештењем о месту и времену одржавања скупштине и предлогу дневног реда.

Седницом председава лице које буде ,јавним гласањем ,изабрано на почетку седнице.

Ако председник  не сазове седницу сазива  је   Управни одбор..

 

                                                            Члан 37

 

Скупштина пуноважно одлучује ако седници присуствује више од половине укупног броја чланова.

Скупштина одлучује већином гласова присутних чланова осим код усвајања Статута када је потребна 2/3већина .

Седница Скупштине је јавна.

У раду седнице Скупштине могу учествовати, без права одлучивања, представници држаних органа, организација ,служби и средства јавног информисања. којима је упућен позив за седницу.

 

                                                            Члан 38

 

О раду седнице Скупштине води се записник, којег потписује председник  , записничар и оверивачи записника  које  одређује председник Савеза. Записник се доставља чланицама у року од 30 дана.

 

                                                              Члан 39

Гласање на Скупштини је јавно уколико се на скупштини другачије не одлучи.

 Скупштина доноси пословник о свом раду којим се уређује рад органа и радних тела.

 

УПРАВНИ ОДБОР

 

                                                               Члан 40

 

Управни одбор је  орган управљања и извршни орган Скупштине који се стара о спровођењу циљева Савеза утврђених овим Статутом.

Управни одбор чине председник ,подпредседник   и пет  чланова које бира Скупштина на предлог чланица.Чланови Управног одбора не морају бити чланови Скупштине .

У управни одбор су изабрани чланови који су добили највише гласова у Скупштини.

 

                                                                Члан 41

 

Управни одбор:

         -руководи радом савеза између две седнице Скупштине и доноси одлуке ради остваривања

          циљева Савеза

-утврђује предлог статута Савеза и предлог његових измена и допуна

- спроводи одлуке и закључке Скупштине

-предлаже годишњи програм рада

-доноси општа акта битна за функционисање Савеза , утврђује предлоге општих аката која доноси Скупштина

-утврђује предлог финансијског плана и извештаја

-доноси одлуке о спровођењу планираних активности

-утврђује предлог одлуке о оснивању предузећа и установа и доноси одлуку о обављању   привредне делатности

         -доноси одлуку о ликвидацији основаних предузећа и установа

-организује вршење послова који проистичу из повереног јавног овлашћења

- утврђује критеријуме и расподељује наменска средства

-констатује да је организација  иступила из Савеза и о томе обавештава Скупштину

-предлаже Скупштини доношење одлуке о искључењу организације  из Савеза

-организује обележавање значајних догађаја за слепе

- именује чланове радних тела Управног одбора

-доноси одлуке везане за набавку средстава и опреме  веће вредности и одлуку о стицању непокретности  и давању у закуп.

-стара се о очувању  и увећању имовине завеза и о њеном законитом располагању

-доноси општа акта  којима се уређују питања:  накнада и признања Савеза, о  печатима и штамбиљима, руковање са њима, о садржини и начину вођења евиденције чланства, о рачуноводству, о наградама,помоћи  и трошковима за службена путовања, о евидентирању и чувању регистратурског материјала, о садржини чланске карте и начину издавања, о висини чланског доприноса Савезу и друга општа акта која нису у надлежности другог органа ..

-доноси одлуку о удруживању у асоцијацију слепих и слабовидих и других особа са  инвалидитетом у земљи и иностранству

-разматра нацрте закона и других прописа којима се уређују питања од значаја за слепа лица и даље предлоге и мишљења

-разматра иницијативе организација  за позивање на одговорност и своје мишљење даје Скупштини

-одређује чланарину за библиотеку и часописе и даје препоруке организацијама за висину чланарине

-именује главне и одговорне уреднике јавних гласила

-одлучује о покретању поступка за накнаду штете сходно чл.25 Закона о удружењима

-Управни одбор ће заузимати и на одговарајући начин  изражавати ставове од значаја за слепа лица (изражавати незадовољство у погледу појединих одлука државних органана на  начин који би одговарао слепима).

-доноси финансијске одлуке које нису у посебној надлежности других органа

-доноси одлуку о преносу својих надлежности на  друго лице 

-друге послове утврђене Статутом или које му у надлежност стави Скупштина

   

                                                                  Члан 42

 

Седнице Управног одбора сазива председник Савеза по сопственој иницијативи или на основу закључка Управног одбора или Надзорног одбора, односно на захтев једне трећине чланица..

 

                                                                  Члан 43

 

Управни одбор пуноважно ради ако седници присуствује више од половине укупног броја чланова, а одлучује већином гласова присутних.

Седницу отвара председник Савеза, председава и руководи радом седнице и стара се о раду на седници.

 

                                                                Члан 44

 

У раду седнице Управног одбора могу учествовати, без права одлучивања, лица  којима је упућен позив за седницу.

Рад Управног одбора регулише се Пословником .

 

                                                                Члан 45

 

 

 

Рад у савезу је волонтерски.

Управни одбор може утврдити одговарајућу накнаду председнику Савеза због веће ангажованости.

Управни одбор може за обављање послова за потребе Савеза ангажованим лицима одредити накнаду, имајући у виду значај и сложеност одређеног посла, квалитет рада и време проведено на извршавању тих послова.

 

                                                               Члан 46

 

Мандат председнику  и  потпредседнику  траје четири године, с тим да исто лице може бити поново бирано на још један мандат.

Члановима  Управног одбора мандат траје четири године са могућношћу поновног избора .

Мандат престаје:истеком рока , подношењем оставке, у случају немогућности обављања функције због болести, одсутности, као и у случају опозива.

Иницијативу за опозив могу покренути: Председник Савеза, Управни одбор, Надзорни одбор или трећина чланица слепих. У иницијативи се морају навести образложени разлози због којих се опозив предлаже.

Исто лице неможе бити изабрано на функцију председника више од два мандата узастопно .

 

                                                             Члан 47

 

Престанак мандата председнику Савеза и потпредседнику утврђује Скупштина Савеза.

Престанак мандата чланова Управног одбора, осим у случају опозива, утврђује Скупштина која на упражњено место бира новог члана .

Предлог за опозив са својим мишљењем Управни одбор доставља Скупштини на одлучивање. Разлози за опозив су понашање супротно циљевима и задацима Савеза или усмерено на нарушавање угледа и међуљудских односа .

 

НАДЗОРНИ ОДБОР

 

                                                         Члан 48

 

Надзорни одбор састоји се од 3 члана , председника и 2 члана и 2 заменика. Чланове Надзорног одбора бира Скупштина на предлог председника Савеза на основу иницијалних предлога организација .

Два  члана Надзорног одбора морају  бити видећа.

Мандат чланова Надзорног одбора траје четири године и исти чланови могу бити поново бирани.  Чланови Надзорног одбора не могу бити чланови Скупштине.

Седнице Надзорног одбора сазива председник по сопственој иницијативи, или на захтев већине чланова Надзорног одбора или на захтев Управног одбора.

 

                                                         Члан 49

 

Надзорно одбор има права и дужности да прати:

- спровођење Статута и других општих аката Савеза

- законитост одлука и   контролише материјално- финансијско пословање

-прати и анализира да ли се финансијска средства Савеза  законито и целисходно користе

-врши и друге послове у складу са Статутом

Надзорни одбор сарађује са надзорним одборима чланица и заједно са њима може контролисати наменско коришћење средстава у удружењима.

 

                                                       Члан 50

 

Надзорни одбор разматра жалбе и представке организација ,које су му упућене, о њима заузима став и обавештава Скупштину.

 

                                                         Члан 51

 

Надзорни одбор за свој рад одговара Скупштини Савеза.

 

 

ПРЕДСЕДНИК САВЕЗА

 

 

                                                            Члан 52

 

Председник Савеза је председник свих његових  чланова . Бира га Скупштина на предлог већине чланица   из редова целокупног чланства.

Председник се бира из реда угледних редовних чланова Савеза који имају истакнуте резултате у раду за добробит слепих и слабовидих.

Кандидати за председника су дужни да чланицама и Скупштини понуде своје биографије у поступку кандидовања.

 

 

                                                             Члан 53

 

Председник Савеза је по функцији  члан Скупштине и Управног одбора.

Председник Савеза: Представља Савез , води политику Савеза сходно овом статуту и програму , стара се о припремању седница Скупштине и Управног одбора, организује рад на реализацији програма, стара се о извршењу задатака утврђених општим актима и закључцима Скупштине и Управног одбора, остварује координацију рада и активности удружења , остварује сарадњу са органима и организацијама у интересу слепих, потписује општа и друга акта која доноси Скупштина и Управни одбор,  Обавља и друге послове одређене овим Статутом, другим општим актима и појединачним актима Скупштине и Управног одбора.

Потпредседник Савеза замењује председника у случају његове спречености у свим правима, обавезама и одговорностима председника Савеза, а ако је и он спречен Управни одбор одређује члана Управног одбора који замењује председника.

 

 

                                                           Члан 54

 

Председник може предложити да се сазове седница Скупштине или Управног  одбора чланице  ради разматрања питања од интереса за рад Савеза или ради усклађивања, координирања и подстицања рада чланица..

Ако председник чланице, на предлог председника Савеза, не сазове скупштину или извршни орган, председник Савеза може, ради пружања помоћи и активирања рада организације сазвати седницу тог органа  само  када су нарушени односи који онемогућавају извршење циљева и задатака удружења.

 

                                                           Члан 55

 

За свој рад председник  Савеза  је одговоран Скупштини и Управном одбору.

 

РАДНА ТЕЛА ОРГАНА САВЕЗА

 

                                                           Члан 56

 

Скупштина и Управни одбор могу оснивати стална или повремена радна тела и поверити им одређене послове .

Статутарна комисија као стално радно тело Скупштине броји 5 чланова од којих неки могу бити и видећи.

Статутарна комисија   припрема радни текст Статута и других аката који су у надлежности Скупштине , припрема изборна правила и обавља друге послове у складу са статутом везаних за статусна питања  чланова ,удружења и Савеза.

 

 

СЕКРЕТАР САВЕЗА

 

                                                                 Члан 57

Секретар Савеза  може бити лице које има најмање високу стручну спрему ,5 година радног искуства на руководећем месту и испуњава друге услове предвиђене систематизацијом .

 

                                                                  Члан 58

 

 

Секретар Савеза заступа Савез пред државним органима и другим организацијама као лице овлашћено за заступање .

 Припрема и учествује у припремању материјала за седнице Скупштине, Управног одбора и радних тела. Припрема општа и друга акта и материјале, стара се о вођењу састављању и чувању записника и документације са седница органа, помаже председнику савеза у обављању послова и извршава поверене му послове Савеза и обавља друге послове које му одреди Управни одбор и Председник савеза.

Секретар руководи стручном службом, доноси општа и појединачна акта везана за рад стручне службе .Организује рад  и наредбодавац је за извршење финансијских обавеза Савеза.

Обавља и друге послове које му одреди управни одбор и који су одређени систематизацијом послова .

Секретар је дужан да упозори на доношење незаконите одлуке а у случају да орган Савеза  то не уважи  обавештава Надзорни одбор .

За свој рад и за рад службе секретар је одговоран  Скупштини  и Управном одбору.

 

  ОПШТА АКТА САВЕЗА

 

 

                                                               Члан 59

 

Акти  Савеза су:

 

-Статут- као основни општи акт Савеза, којим се сагласно закону, уређује организација и функционисање Савеза.

-Одлука- као појединачни акт, којим се на основу Статута у конкретном питању одлучује или образују радна тела или којим се врше именовања органа Савеза

-Правилник- као општи акт којим се на основу Статута или овлашћења из закона, уређују унутрашњи односи

-Закључак- као појединачни акт којим се изражава став Савеза по појединим питањима или утврђују задаци

 

                                                              Члан 60

 

Општа акта Савеза ступају на снагу осмог дана од дана објављивања, а објављују се на огласној табли Савеза .

Објављен Статут  доставља  се удружењима .

 

 

 

6  ИМОВИНА САВЕЗА И ФИНАНСИРАЊЕ РАДА

 

 

                                                         Члан 61

 

Савез може имати имовину коју чине право својине на покретним и непокретним стварима, новчана средства и друга имовинска права. Ова средства се  користе и њима располаже ради извршавања послова и задатака којима се остварују циљеви и задаци утврђени овим Статутом.

Савез може стицати право својине на покретним и непокретним стварима, као и право располагања, право коришћења, односно друга права на непокретностима сагласно Закону.

Имовина Савеза неможе се преносити без накнаде.

 

                                                          Члан 62

 

Имовина Савеза може се користити једино за остваривање његових статутарних циљева Имовина савеза не може се делити супротно Закону  .

Савез  нема право да остварену добит од привредне или друге делатности расподељује супротно закону .

Одлука о располагању имовином донета супротно Закону  ништава је.

 

                                                         Члан 63

 

Савез стиче средства из следећих извора:

-дотација државних органа и јавних фондова

-од накнаде за обављање посебних услуга које се уговоре са другим правним и физичким лицима

-од добити из непосредне или посредне привредне делатности

-од донација домаћих и иностраних правних и физичких лица и завештања

-од камата на уложена средства

-од имовине Савеза и

-из других извора

Средства добијена за посебне намене могу се користити само за те намене.

 

                                                         Члан 64

 

Финансијским планом Савеза распоређују се приходи према намени и изворима у складу са циљевима и задацима Савеза.

Управни одбор може, у току године, вршити измене висине појединих прихода или расхода у финансијском плану, у оквиру укупно планираних средстава.

Средства за посебне намене исказују се посебно у финансијском плану.

 

                                                         Члан 65

 

Савез води пословне књиге, саставља и подноси периодичне и годишње извештаје и рачуноводствене извештаје у складу са Законом и општим актом Савеза.

 

                                                        Члан 66

 

Скупштина одлучује о отуђењу непокретних ствари, а управни одбор о повећању имовине  и отуђивању покретних ствари, као и о давању ствари у закуп  .

 Секретар Савеза одлучује о набавкама ситног инвентара канцеларијског и другог потрошног материјала и опреме мање вредности.

 

 

7 НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА

 

 

                                                             Члан 67

 

За постигнуте резултате у остваривању програмских циљева и задатакаи за допринос унапређивању и развоју организација , могу се доделити  признања савеза.

Признања се додељују организацијама , као и појединцима- члановима који својим несебичним радом и залагањем доприносе остваривању свестране активности слепих.

Признања могу бити: плакете, захвалнице и награде.

Одлуку о додељивању признања доноси Управни одбор.

Признање истог нивоа додељује се само једном .

 

 

 

8  СТРУЧНА СЛУЖБА

 

                                                           Члан  68

 

Стручне, административне, материјално- финансијске, издавачке, информативне, помоћне и све друге послове неопходне за несметан рад органа и радних тела Савеза обавља Стручна служба.

 

                                                            Члан 69

 

Одлуку о оснивању, начину рада и финансирању  доноси Управни одбор у складу са Законом и овим Статутом.

Радници Стручне службе остварују своја права и обавезе из радног односа у складу са закономи општим актима Савеза.Секретар  има сва овлашћења  из Закона о раду која су предвиђена за  послодавца.

 

                                                           Члан 70

 

Стручна служба може обављати послове и за друге организацује на основу посебног уговора.

За обављање појединих послова може се образовати заједничка служба са другим организацијама или поједини послови поверити другој организацији у складу са уговором.

 

                                                         Члан 71

 

Стручном службом руководи секретар који организује рад стручне службе и одговоран је за извршење послова стручне службе.

 

 

9  ПОСТУПАК ЗА ДОНОШЕЊЕ СТАТУТА И ЊЕГОВЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ

 

                                                         Члан 72

 

Иницијативу за измене и допуне Статута могу дати организације , Управни одбор и Надзорни одбор.

Одлуку о покретању поступка за доношење измена и допуна Статута доноси Управни одбор.

Ако Управни одбор не прихвати иницијативу дужан је да подносиоца иницијативе. када она није потекла од Управног одбора, обавести о разлозима због којих се иницијатива не прихвата. Управни одбор о томе обавештава Скупштину на првој наредној седници.

 

                                                         Члан 73

 

Када Управни одбор прихвати иницијативу, ставља у задатак статутарној комисији да припреми нацрт одлуке о изменама и допунама Статута.

Управни одбор утврђује текст Нацрта Одлуке о изменама и допунама Статута и упућује га свим чланицама на јавну расправу, која траје најмање 30 дана.

После јавне расправе, а на предлог  комисије, Управни одбор утврђује предлог одлуке о измени и допуни Статута и предлог доставља Скупштини на размарање и усвајање.

Уз предлог одлуке доставља се и образложење са навођењем разлога због којих нису прихваћени неки предлози из јавне расправе.

 

 

 

10  ПРЕСТАНАК РАДА САВЕЗА

 

                                                        Члан 74

 

Савез је основан  25.januara 1949.године .

Савез престаје са радом у случајевима предвиђеним законом.

Имовина која преостане након подмирења обавеза  пренеће се одлуком Скупштине на недобитну организацију са својством правног лица  која преузме обавезу остваривања циљева и задатака који су утврђени овим  Статутом.

 

.

 

 

11  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

 

 

                                                                   Члан 75

 

Тумачење одредби овог Статута даје Скупштина

Општа акта Савеза усагласиће се са овим Статутом у року од шест месеци.

 

                                                                 Члан 76

 

На питања која нису регулисана овим статутом директно се примењују одредбе  Закона.

 

 

 

                                                                 Члан 77

 

Ступањем на снагу овог Статута, престаје да важи Статут Савеза слепих  Војводине од 9.10.2006.год .

Изабрана лица у органима Савеза у Савезу слепих Србије и другим органима остају  на тим функцијам до истека мандата .

Овај Статут ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у часопису *Одјек* а примењиваће се од дана уписа у регистар код  Агенције за привредне регистре.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

САВЕЗ СЛЕПИХ ВОЈВОДИНЕ                                                   Председник

        НОВИ САД

                                                                                                             Урош Тадић

Објављен дана  ............................                                              ...............................................

Ступио на снагу .........................